Ochrana osobních údajů        

Informace o zpracování osobních údajů

Dle zákona č. 110/2009 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)

Správce: Mgr. Lucie Kotková

Email: lucie.kotkova@volny.cz

Telefon: +420776010953

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií osobních údajů jsou správcem zpracovávány v soulady s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem poskytování terapie, psychologického poradenství a psychodiagnostiky a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienty nad zájmy správce.

Příjemcem osobních údajů klienta je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta ve výjimečných případech rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.

Správce zpracovává osobní údaje klienta (v případě nezletilého klienta i jeho zákonného zástupce) na základě písemného souhlasu poskytnutého klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu poskytování služeb klientovi a po dobu pěti let od poslední konzultace.

Klient (či jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že je oprávněn:

  • Kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně

  • Vyžádat si informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány

  • Vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů

  • Žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod

  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem

  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů

  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem

  • Podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 000), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.


 

Mgr. Lucie Kotková

V Brně dne 25.5.2018

 

Podrobnější informace budou klientovi předány na první konzultaci, na které zároveň podepisuje souhlas se zpracováním osobních údajů.